LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaO LDK

O nas

Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.
 
Prowadzi ponadto: - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych, - działalność kinową
2. ZASADY FUNKCJONOWANIA - ORGANIZACJA Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową. Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubsko. Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Organem doradczym Lubskiego Domu Kultury jest Społeczna Rada Programowa, do zadań której należy inicjowanie oraz opiniowanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej. Pracowników Lubskiego Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 
LUBSKI DOM KULTURY - BIP 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

  • Baner: tablica