LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaO LDK

O nas

1. ORGANIZACJA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

Lubski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 zpóźn. zm.),

- Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j.
Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.)

 

-Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2002r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.)

 

-Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002r,. Nr
76, poz. 694 z późn. zm.)

 

- Statutu Lubskiego Domu Kultury uchwalonego Uchwałą nr XIII /83/03
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2003r

 

Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności: 1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę. 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. 4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty. Prowadzi ponadto: - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych, - działalność kinową 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA - ORGANIZACJA Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową. Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubsko. Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Organem doradczym Lubskiego Domu Kultury jest Społeczna Rada Programowa, do zadań której należy inicjowanie oraz opiniowanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej. Pracowników Lubskiego Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia i grafiki umieszczone na wszystkich stronach internetowych Lubskiego Domu Kultury  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania  ich bez zgody autora.

Kontakt: e-mail 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

  • Baner: tablica