LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaInformacje

Informacje

KOMUNIKAT LDK

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcamy, aby w sprawach, które nie wymagają osobistej wizyty w LDK kontaktować się elektronicznie, telefonicznie, a także poprzez korespondencję tradycyjną.
Sekretariat 68/372-05-21
e-mail : sekretariat~@~ldk~.~lubsko~.~pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.ldk.lubsko.pl
 
Lubski Dom Kultury w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 
www.ldk.lubsko.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2012.06.06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012.06.06
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że
zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów
(z uwagi na charakter informacji publicznej).
Zamieszczone na stronie zdjęcia częściowo nie posiadają alternatywnego opisu .
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.08.27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 372 05 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na
brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić
formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Lubski Dom Kultury, pl. Jana Pawła 1, 68 – 300 Lubsko
Budynek LDK w dużej części jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dla
osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek posiada 5 wejść:
Budynek główny „ C ” – normy dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób na
wózkach inwalidzkich, brak barier architektonicznych.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
Budynek biurowy „ A ” - normy dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, brak barier
architektonicznych. Znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek „ B ”- wejście do pracowni plastycznej i pomieszczeń sekcji - normy dostosowane
dla osób niepełnosprawnych – na zewnątrz znajduje się platforma elektryczna
umożliwiający wjechanie wózka inwalidzkiego po schodach.
Wewnątrz budynku znajduje się winda, którą dostaniemy się na pierwsze piętro, gdzie
znajdują się pomieszczenia sekcji.
Na parterze obok widny znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i na wózkach
inwalidzkich.
Wewnątrz znajduje się platforma elektryczna umożliwiająca zjazd wózka inwalidzkiego na
salę widowiskową.
Wejście od tyłu ( budynek „ B ”) – schody, brak możliwości wejścia dla osób na wózkach
inwalidzkich.
Przed Lubskim Domem Kultury znajduje się parking dla gości i personelu ( bez oznaczeń )
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Nie ma również tłumacza języka migowego.
 
Aplikacje mobilne
LDK nie udostępnia aplikacji mobilnych.

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PANDEMII W LUBSKIM DOMU KULTURY

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi procedurami w zakresie przeciwdziałania pandemii w Lubskim Domu Kultury.

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora 17 dniem wolnym

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora 17 dniem wolnym

Zarządzenie 3/2019 Dyrektora Lubskiego Domu Kultury z dnia 28 stycznia 2019r., w sprawie zmiany Inspektora Danych Osobowych

SZKOLENIA I KURSY UNA Iwona Sługocka

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez UNA Iwona Sługocka
 
 • Temat szkolenia: RODO – wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Data szkolenia: 8 marca 2019
  Godziny szkolenia: 10:00 -15.00
 • Temat szkolenia: Koszty używania samochodów w firmie od 2019 r. oraz ciekawe zagadnienia zmiany w podatku VAT od 2019.
  Data szkolenia: 27 lutego 2019 Godziny szkolenia: 10:00-15:00
 • Temat szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców w firmach na terenie Polski – prawo i praktyka. Data szkolenia: 26 lutego 2019
  Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00

Kawiarnia Mocca ma swojego fanpage

Kawiarnia Mocca mieszcząca się w Lubskim Domu Kultury ma swojego fanpage na FB.
Zapraszamy :) 

Polityka prywatności LDK

Lubski Dom Kultury w Lubsku zaktualizował swoją politykę prywatności w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Lubski Dom Kultury z siedzibą w Lubsku, Pl. Jana Pawała II 1, 68-300 Lubsko.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 a)     realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 b)     wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
 c)      wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą;
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w  takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom  przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 a)  pkt 3 a)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,
 b)  pkt 3 b)będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 c) pkt 3 c)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej  umowy.
 
 • 24-01-2017

Historia Lubska - wystawy

Lubski Dom Kultury zaprasza mieszkańców Lubska i okolic do wspólnego tworzenia wystaw dotyczących  historii naszego miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Janusz Orzepowski, tel. 68 372 05 21/110 , sala nr 4 LDK
1 2 3
 • Baner: tablica